Zásady zpracování osobních údajů

Mgr. Petra Dvořáková a Mgr. Eliška Haškovcová, osoby zaštiťující poskytování zdravotních služeb v rámci Centra dětské ergoterapie PLAY SI, U Okrouhlíku 3305/9, 150 00 Praha 5 vydávají jakožto společní správci (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) tyto zásady, které mají za cíl zajištění informační povinnosti Správce dle čl. 13 Nařízení. Tyto zásady jsou vydávány za účelem informování klientů Centra dětské ergoterapie PLAY SI, kteří jsou považováni za tzv. subjekty údajů a ohledně nichž osoby poskytující zdravotní služby v rámci Centra dětské ergoterapie PLAY SI zpracovávají jejich osobní údaje.

Kontaktní údaje Správce

Mgr. Petra Dvořáková, tel. 724 295 341 nebo Mgr. Eliška Haškovcová,
tel.: 605 203 724
U Okrouhlíku 3305/9, 150 00 Praha 5
info@playsi.cz

Kategorie osobních údajů, které Správce zpracovává

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat za použití konkrétních identifikátorů či prvků.

Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou klienti, kterými jsou zpravidla děti, a jejich zákonní zástupci (dále společně jen „Klient“).

Osoby poskytující služby v rámci Centra dětské ergoterapie PLAY SI zpracovávající osobní údaje primárně za účelem poskytování zdravotních služeb a činností s tím souvisejících (za účelem vedení záznamů o poskytnutých službách v rozsahu stanoveném právními předpisy), a dále pro splnění svých zákonných povinností (zejména daňových a účetních) a za účelem plnění práv a povinností ze smlouvy uzavřené s Klientem.

V zásadě se jedná o následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu 
 • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa
 • Další údaje – třída dítěte, škola dítěte, pohlaví
 • Zdravotní údaje (zařazené do zvláštní kategorie osobních údajů) – údaje o anamnéze, jakož i další údaje o zdravotním stavu, o provedených vyšetřeních, o poskytnutých doporučeních
 • Fotografie dítěte, je-li to nezbytné pro poskytování služeb nebo byl-li Správci udělen souhlas

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pokud:

 1. Zpracování je nezbytné pro vytvoření nabídky a pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta, pro případné vymáhání práv ze smlouvy.
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
  Jedná se zejména o plnění povinností dle zákona o zdravotních službách, zákonných daňových a účetních povinností.
 3. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Ke zpracování osobních údajů nezbytných pro tyto účely a z těchto důvodů není třeba souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě, že ke zpracování osobních údajů nedochází na základě žádného ze zákonných důvodů nebo dochází k zpracování dalších osobních údajů, které nespadají do žádné se shora uvedených kategorií, potřebujeme zásadně Váš souhlas, např. uvádění údajů v rámci prezentace.

Tyto údaje nám nejste povinni poskytovat a jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy nebo dle uděleného souhlasu.

 • Doba zpracování a uchování dat je dána především zákonnými lhůtami stanovenými například v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění smlouvy nebo zadání poptávky doba trvání smluvního vztahu a 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo zadání poptávky.
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, budou osobní údaje udělené na základě souhlasu subjektu údajů zpracovávány výlučně po dobu trvání tohoto souhlasu, tj. do jeho odvolání, pokud není k jejich dalšímu zpracování jiný zákonný důvod. 
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, Správce omezí zpracování osobních údajů, jakmile tak v souladu s právním důvodem zpracování bude moci učinit a po uplynutí doby zpracování osobních údajů tyto řádně a bezpečně zlikviduje.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů příslušnému Správci poskytl, a to v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností Správce.

Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje ručně (zejména u osobních údajů v listinné podobě) i prostřednictvím výpočetní techniky, zde však v minimálním rozsahu, který nemá pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkal. Zpracování osobních údajů prostřednictvím výpočetní techniky je použito např. za účelem provedení vyúčtování.

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli

Správce zpracovává přijaté osobní údaje především vlastními prostředky, v některých případech je nezbytné předat osobní údaje i dalším subjektům, tzv. příjemcům osobních údajů. 

Na základě zákonného důvodu mohou být osobní údaje subjektu údajů poskytnuty jiným osobám či subjektům, a to orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelům informačního systému Správce, dopravcům zajišťujícím přepravu zásilek, daňovým poradcům, účetním a jiným osobám poskytujícím Správci své služby. Osobní údaje budou dalším osobám předávány jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy mezi těmito osobami a Správcem.

Poskytnuté osobní údaje jsou sdíleny s dalšími osobami, které v rámci spolupráce se Správcem poskytují své zdravotní služby klientům Správce. 

Příjemci osobních údajů jsou osoby se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech.

Práva subjektů údajů

 1. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 2. Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, které Správce o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá. Práva na výmaz se nelze domáhat v případech, kdy je správce povinen tyto osobní údaje shromažďovat na základě povinnosti uložené správce právním předpisem.
 3. Subjekt údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 4. Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní jen tehdy, jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.
 6. V případě, že bude subjekt údajů mít za to, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s GDPR, může podat stížnost Správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že všechny osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)